NAV
shell python javascript php

مستندات API

English

Change Log

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

اضافه شدن بخش مدیریت APIها

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

اضافه شدن مستندات WebSocket بازار و معاملات

مفاهیم اولیه

وب‌سرویس‌های والکس به صورت REST و در برخی موارد به صورت WebSocket در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند.

احراز هویت و توکن

روش‌های استفاده از API به صورت خصوصی و عمومی قابل استفاده هستند. برای دسترسی به روش‌های خصوصی، باید ابتدا یک Token دریافت کنید. برای استفاده از روش‌های عمومی نیازی به دریافت Token و احراز هویت نیست.

توکن خصوصی دریافت شده باید به صورت HTTP Header باید به شکل زیر به صورت زیر در درخواست ارسال شود: x-api-key: YouHaveToPlaceYourKeyHere

x-api-key: YouHaveToPlaceYourKeyHere

دریافت کلید API:

بعد از ورود به حساب‌کاربری خود در والکس، شما می‌توانید با مراجعه به بخش مدیریت API اقدام به دریافت توکن جدید کنید.

جهت ساخت توکن موارد زیر مود نیاز است:

نام API (اجباری):

شما می‌بایست برای API خود یک نام تعیین کنید.

فعال تا:

به صورت پیش‌فرض، کلیدهای API ساخته شده تا 90 روز فعال و قابل استفاده خواهند بود؛ در صورتی که می‌خواهید کلید API را برای مدت کوتاه‌تری استفاده نمایید، می توانید مدت آن را به 60 روزه، 30 روزه یا 15 روزه تغییر دهید.

اجازه‌ها:

به طور پیش‌فرض تمامی کلیدهای API اجازه خواندن را دارند. شما می‌توانید اجازه معامله و برداشت را نیز فعال کنید. توجه داشته باشید در صورتی که با کلید API موردنظرتان اجازه برداشت دهید، ملزم خواهید بود جهت حفظ امنیت معاملات خود، IP های مجاز را وارد نمایید.

IPهای مجاز (در صورتی که اجازه برداشت دهید اجباریست):

پس از وارد کردن موارد بالا، لازم است جهت انجام احراز هویت دو مرحله‌ای، رمز یک‌بارمصرف ارسال‌شده به ایمیل و سپس تلفن همراه خود را وارد نمایید. توجه داشته باشید پس از انجام مراحل ساخت API، فقط یک‌بار امکان مشاهده و کپی کلید API جدید را خواهید داشت.

ویرایش کلیدهای API:

با مراجعه به صفحه لیست مدیریت API، شما می‌توانید کلیدهای API فعال خود را ویرایش نمایید. توجه داشته باشید که امکان ویرایش زمان فعال بودن کلید API وجود ندارد؛ در صورت نیاز به تغییر زمان انقضا، می‌توانید یک کلید API جدید بسازید. همچنین جهت اعمال تغییرات، لازم است احرازهویت دومرحله‌ای را انجام دهید.

انقضای کلید API:

کلیدهای API شما، در تاریخ مقرر غیرفعال شده و دیگر امکان استفاده از آن‌ها وجود نخواهد داشت. جهت جلوگیری از اختلال در معاملات کاربران، یک‌بار 48 ساعت قبل از انقضا و همچین یک‌بار هنگام غیرفعال شدن کلیدهای API، از طریق ایمیل و پیام های داخل اپلیکیشن، به شما اطلاع رسانی می‌کنیم.

محدودیت در تعداد کلیدهای API فعال:

بازارها

لیست بازارها و وضعیت (عمومی)

با این درخواست لیست بازارهای والکس و وضعیت آن‌ها را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/markets"

payload = ""
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/markets' \
--data-raw ''
var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/markets", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/markets');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "symbols": {
   "BTCTMN": {
    "symbol": "BTCTMN",
    "baseAsset": "BTC", // Source currency
    "baseAssetPrecision": 8, // Source currency precision count
    "quoteAsset": "TMN", // Destination currency
    "quotePrecision": 0, // Destination currency precision count
    "faName": "بیت کوین - تومان",
    "faBaseAsset": "بیت کوین",
    "faQuoteAsset": "تومان",
    "stepSize": 6,
    "tickSize": 0,
    "minQty": 0.000001, // Minimum quantity that is acceptable
    "maxQty": 100000, // Maximum quantity that is acceptable
    "minNotional": 100000, // Minimum trade sum that is acceptable
    "stats": {
     "bidPrice": "1323000001",
     "askPrice": "1324135008",
     "24h_ch": "-3.04",
     "24h_volume": "0.18734400",
     "24h_quoteVolume": "251943031.0000000000000000",
     "24h_highPrice": "1375000000.00000000",
     "24h_lowPrice": "1310925535.00000000",
     "lastPrice": "1323000001.00000000",
     "lastQty": "0.00009200"
    }
   }
  }
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/markets

آمار بازار جهانی (عمومی)

با این درخواست آخرین آمار بازارهای جهانی ارزهای مختلف را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/currencies/stats"

payload = ""
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/currencies/stats' \
--data-raw ''
var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/currencies/stats", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/currencies/stats');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": [
  {
   "key": "BTC",
   "name": "بیت کوین",
   "name_en": "Bitcoin",
   "rank": 1,
   "dominance": 45.749428044724,
   "volume_24h": 32181710761.492,
   "market_cap": 613868313928.44,
   "ath": 64805,
   "ath_change_percentage": -49.09243,
   "ath_date": "2021-04-14T11:54:46Z",
   "price": 32750.734991767,
   "daily_high_price": 33599,
   "daily_low_price": 31042,
   "weekly_high_price": 35787.077405232,
   "weekly_low_price": 31711.935467727,
   "percent_change_1h": -0.0584588,
   "percent_change_24h": 4.59022,
   "percent_change_7d": -7.3306,
   "percent_change_14d": -7.55017,
   "percent_change_30d": -14.67178,
   "percent_change_60d": -40.03963,
   "percent_change_200d": 79.82314,
   "percent_change_1y": 259.71576,
   "price_change_24h": 897.95079613191,
   "price_change_7d": -2740.555003737,
   "price_change_14d": -2825.0625147781,
   "price_change_30d": -5801.8082903472,
   "price_change_60d": -22150.727578626,
   "price_change_200d": 14504.572682697,
   "price_change_1y": 23674.600903579,
   "max_supply": 21000000,
   "total_supply": 18743650,
   "circulating_supply": 18743650,
   "created_at": "2021-02-01T10:46:09Z",
   "updated_at": "2021-06-27T20:05:37Z"
  },
  ...
 ],
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/currencies/stats

نکته:

لیست سفارش‌های بازار (عمومی)

با این درخواست لیست سفارش‌ها (Order Book) را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/depth?symbol=BTCTMN"

payload = ""
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/depth?symbol=BTCTMN' \
--data-raw ''
var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/depth?symbol=BTCTMN", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/depth?symbol=BTCTMN');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "ask": [
   {
    "price": "1317505698.00000000",
    "quantity": "0.13471800"
   },
   {
    "price": "1317783488.00000000",
    "quantity": "0.69433100"
   }
  ],
  "bid": [
   {
    "price": "1311752950.00000000",
    "quantity": "0.00076300"
   },
   {
    "price": "1309100000.00000000",
    "quantity": "0.00076300"
   }
  ]
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/depth

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
symbol String required نام بازار BTCTMN

نکته:

لیست آخرین معاملات بازار (عمومی)

با این درخواست لیست آخرین معاملات بازارهای والکس را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/trades?symbol=BTCTMN"

payload = ""
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/trades?symbol=BTCTMN' \
--data-raw ''
var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/trades?symbol=BTCTMN", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/trades?symbol=BTCTMN');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "latestTrades": [
   {
    "symbol": "BTCTMN",
    "quantity": "0.0017700000000000",
    "price": "852231321.0000000000000000",
    "sum": "1508449.4381700000000000",
    "isBuyOrder": false,
    "timestamp": "2021-06-28T00:02:15Z"
   },
   {
    "symbol": "BTCTMN",
    "quantity": "0.0007040000000000",
    "price": "852231321.0000000000000000",
    "sum": "599970.8499840000000000",
    "isBuyOrder": false,
    "timestamp": "2021-06-27T23:56:36Z"
   },
   ...
  ]
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/trades

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
symbol String required نام بازار BTCTMN

نکته:

آمار OHLC بازار والکس (عمومی)

با این درخواست آمار OHLC بازار والکس را دریافت کنید.

آمار OHLC چیست ؟‌

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/udf/history?symbol=BTCTMN&resolution=D&from=1624841423&to=1624841423"

payload = ""
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/udf/history?symbol=BTCTMN&resolution=D&from=1624841423&to=1624841423' \
--data-raw ''
var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch(
 "https://api.wallex.ir/v1/udf/history?symbol=BTCTMN&resolution=D&from=1624841423&to=1624841423",
 requestOptions
)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/udf/history?symbol=BTCTMN&resolution=D&from=1624841423&to=1624841423');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "s": "ok",
 "t": [1562182200],
 "c": ["134000000.0000000000"],
 "o": ["130578000.0000000000"],
 "h": ["123863600.0000000000"],
 "l": ["120732000.0000000000"],
 "v": ["8.3238723141"]
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/udf/history

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
symbol String required نام بازار BTCTMN
resolution String required بازه زمانی هر کندل D
from Integer required زمان ابتدا بازه 1624841423
to Integer required زمان پایان بازه 1624841423

لیست resolution های قابل قبول :

Resolution Description
60 یک ساعت
180 سه ساعت
360 شش ساعت
720 دوازده ساعت
D یک روز
2D دو روز
3D سه روز

نکته:

WebSocket بازار و معاملات

استفاده از WebSocket

وب سوکت‌های والکس دو نوع خصوصی و عمومی دارند. برای استفاده از WebSocket باید از کلاینت socket.io استفاده شود. برای استفاده از وب سوکت و دریافت اطلاعات باید به آدرس https://api.wallex.ir/socket.io درخواست خود را ارسال کنید.

نام Event که باید فرآیند Emit روی آن باید اتفاق بیفتد subscribe است. همچنین Data objectهای زیر برای دریافت اطلاعات مورد نیاز است که در هنگام فرآیند Emit باید سمت سرور ارسال شوند.

لیست سفارشات (Order Book)

WebSocket

{“channel” : “symbol@buyDepth”}

خروجی

{
  "quantity":0.0058,
  "price":"1018259534.0000000000000000",
  "sum":5905905.2972
}

WebSocket

{“channel” : “symbol@sellDepth”}

دریافت اطلاعات معاملات انجام شده

WebSocket

{“channel” : “symbol@trade”}

خروجی

{
  "isBuyOrder":true,
  "quantity":"0.0012000000000000",
  "price":"1018259534.0000000000000000",
  "…"
}

دریافت اطلاعات بازار

با این درخواست اطلاعات بازار را دریافت کنید.

WebSocket

{“channel” : “symbol@marketCap}

خروجی

7d_ch: -0.86
7d_volume: "11.6699390000000000"
24h_ch: -1.19
24h_highPrice: "39670.9800000000000000"
24h_lowPrice: "37172.6400000000000000"
24h_quoteVolume: "43259.1354590400000000"
24h_volume: "1.1240740000000000"
askCount: 117
askPrice: "38505.1700000000000000"
askVolume: "1.4295580000000000"
bidCount: 163
bidPrice: "38274.5900000000000000"
bidVolume: "4.5113380000000000"
createdAt: "2020-04-01T00:00:00.000000Z"
direction: {SELL: 37, BUY: 63}
lastPrice: "38451.3300000000000000"
lastQty: "0.0005740000000000"
lastTradeSide: "SELL"
socket: null
symbol: "BTCUSDT"

دریافت اطلاعات خصوصی

دریافت اطلاعات خصوصی : به منظور دریافت اطلاعات مختص اکانت حساب کاربری مانند بروزرسانی، موجودی، ثبت سفارش، کنسل کردن سفارش و معاملات باید ابتدا پارامتر stream_key را خروجی متد لاگین بردارید.

پس از ورود در حساب کاربری خود، خروجی متد لاگین شامل این پارمتر می‌شود که مختص به اکانت شما است. سپس باید به صورت زیر فرآیند emit را انجام دهید.

WebSocket

{“channel” : stream_key}

خروجی شامل تمامی بروزرسانی هایی است که در اکانت شما اتفاق می‌افتد.

پروفایل

اطلاعات پروفایل کاربر (خصوصی)

با این درخواست اطلاعات پروفایل را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/profile"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/account/profile' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/profile", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/profile');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "client_id": 123,
  "first_name": "محمد",
  "last_name": "محمدی",
  "national_code": "0123456789",
  "birthday": "1997-03-10T00:00:00Z", // In zulu format
  "address": {
   "city": "تهران",
   "country": "ایران",
   "location": "سعادت آباد - بلوار سعادت آباد",
   "province": "تهران",
   "postal_code": "1234567890",
   "house_number": "10"
  },
  "phone_number": {
   "area_code": "021",
   "main_number": "12345678"
  },
  "mobile_number": "09123456789",
  "email": "something@something.com",
  "verification": "VERIFIED", // Available status -> VERIFIED, UNVERIFIED
  "invite_code": "oX2sym",
  "avatar": "jpeg/adwra8ec-dsq2-4e2d-8da2-d2dffaq2123d",
  "commission": 25, // Commission in invite friend profit
  "settings": {
   "mode": "pro",
   "theme": "dark",
   "logins": true,
   "coin_deposit": true,
   "default_mode": true,
   "coin_withdraw": true,
   "money_deposit": true,
   "money_withdraw": true,
   "order_delete_confirm": false,
   "order_submit_confirm": false
  },
  "status": {
   "first_name": "ACCEPTED",
   "last_name": "ACCEPTED",
   "national_code": "ACCEPTED",
   "national_card_image": "ACCEPTED",
   "birthday": "ACCEPTED",
   "address": "ACCEPTED",
   "phone_number": "ACCEPTED",
   "mobile_number": "ACCEPTED",
   "email": "ACCEPTED"
  },
  "created_at": "2020-11-22T18:47:27Z",
  "updated_at": "2021-05-16T10:38:07Z"
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/profile

حساب بانکی

لیست شماره کارت‌های حساب (خصوصی)

با این درخواست لیست شماره کارت‌های حساب کاربری را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": [
  {
   "id": 12,
   "card_number": "6037991895454444",
   "owners": ["محمد محمدی"],
   "status": "ACCEPTED" // Available status, ACCEPTED, UNACCEPTED, PENDING
  },
  {
   "id": 14,
   "card_number": "6037991895453333",
   "owners": ["محمد محمدی"],
   "status": "ACCEPTED" // Available status, ACCEPTED, UNACCEPTED, PENDING
  }
 ],
 "message": "The operation was successful",
 "success": true,
 "result_info": {
  "page": 1,
  "per_page": 2,
  "count": 1,
  "total_count": 2
 }
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers

ایجاد شماره کارت جدید (خصوصی)

با این درخواست می‌توانید یک شماره کارت جدید به حساب کاربری اضافه کنید.

import requests
import json

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers"

payload = json.dumps({
 "card_number": "6037991895454444"
})
headers = {
 'x-api-key: your-token',
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request POST 'https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "card_number":"6037991895454444"
}'
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
 card_number: "6037991895454444",
});

var requestOptions = {
 method: "POST",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token',
 'Content-Type' => 'application/json'
));
$request->setBody('{\n  "card_number":"6037991895454444"\n}');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "id": 12,
  "card_number": "6037991895454444",
  "owners": ["محمد محمدی"],
  "status": "PENDING" // Available status, ACCEPTED, UNACCEPTED, PENDING
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

POST https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
card_number String required شماره کارت 6037991895454444

حذف شماره کارت (خصوصی)

با این درخواست یک شماره کارت خاص را از حساب‌کاربری حذف کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers/{cardNumberID}"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("DELETE", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location -g --request DELETE 'https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers/{cardNumberID}' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "DELETE",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch(
 "https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers/{cardNumberID}",
 requestOptions
)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers/{cardNumberID}');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_DELETE);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": [],
 "message": "Deleted successfully",
 "success": true
}

HTTP Request

DELETE https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers/{cardNumberID}

لیست شماره شباهای حساب (خصوصی)

با این درخواست لیست شماره شباهای حساب کاربری را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/ibans"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/account/ibans' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/ibans", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/ibans');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "id": 10,
  "iban": "IR520000000000000000000000",
  "owners": ["محمد محمدی"],
  "bank_name": "قرض الحسنه رسالت",
  "status": "PENDING" // Available status, ACCEPTED, UNACCEPTED, PENDING
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/ibans

ایجاد شماره شبا جدید (خصوصی)

با این درخواست یک شماره شبا جدید به حساب کاربری اضافه کنید.

import requests
import json

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/ibans"

payload = json.dumps({
 "iban": "520000000000000000000000"
})
headers = {
 'x-api-key: your-token',
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request POST 'https://api.wallex.ir/v1/account/ibans' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "iban":"520000000000000000000000"
}'
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
 iban: "520000000000000000000000",
});

var requestOptions = {
 method: "POST",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/ibans", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/ibans');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token',
 'Content-Type' => 'application/json'
));
$request->setBody('{\n  "iban":"520000000000000000000000"\n}');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "id": 10,
  "iban": "IR520000000000000000000000",
  "owners": ["محمد محمدی"],
  "bank_name": "قرض الحسنه رسالت",
  "status": "ACCEPTED" // Available status, ACCEPTED, UNACCEPTED, PENDING
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

POST https://api.wallex.ir/v1/account/ibans

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
iban String required شماره شبا بدون IR 520000000000000000000000

حذف شماره شبا (خصوصی)

با این درخواست یک شماره شبای خاص را از حساب کاربری حذف کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/ibans/{ibanID}"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("DELETE", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location -g --request DELETE 'https://api.wallex.ir/v1/account/ibans/{ibanID}' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "DELETE",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/ibans/{ibanID}", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/ibans/{ibanID}');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_DELETE);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": [],
 "message": "Deleted successfully",
 "success": true
}

HTTP Request

DELETE https://api.wallex.ir/v1/account/ibans/{ibanID}

کیف پول

دریافت کیف پول ارز دیجیتال (خصوصی)

با این درخواست کیف پول ارز دیجیتال مورد نظر در والکس را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/wallets/usdt"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/account/wallets/usdt' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/wallets/usdt", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/wallets/usdt');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "wallets": {
   "ERC20": {
    "network": {
     "name": "ERC20",
     "message": null,
     "deposit_availability": "ENABLE",// Available -> ENABLE, DISABLE
     "withdrawal_availability": "ENABLE"// Available -> ENABLE, DISABLE
    },
    "address": "0xeee8b3730b0032354c88d59b379d7dad40fb1b3e",
    "memo": null,
    "min_confirmation": 10,// Minimum confirmations that we need to accept a deposit
    "transaction_fee": 20// Withdrawal transaction fee
    "min_withdrawal_value": 40,
    "min_deposit_value": 2
   },
   "TRC20": {
    "network": {
     "name": "TRC20",
     "message": null,
     "deposit_availability": "ENABLE",
     "withdrawal_availability": "ENABLE"
    },
    "address": "TMuywP2Xxam9ZMW93LfqzPaPUqSfrPXtap",
    "memo": null,
    "min_confirmation": 1,
    "transaction_fee": 1.5,
    "min_withdrawal_value": 5,
    "min_deposit_value": 2
   }
  },
  "coin_type": {
   "key": "USDT",
   "name": "تتر",
   "name_en": "Tether",
   "type": "ADDRESS",
   "deposit_availability": "ENABLE",// Available -> ENABLE, DISABLE
   "withdrawal_availability": "ENABLE"// Available -> ENABLE, DISABLE
  }
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/wallets/usdt

دریافت موجودی (خصوصی)

با این درخواست موجودی حسابتان را برای تمام ارزها دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/balances"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/account/balances' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/balances", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/balances');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "balances": {
   "BCH": {
    "asset": "BCH",
    "faName": "بیت کوین کش",
    "fiat": false, // Fiat is sort of real money types (like toman or dollar)
    "value": "0.00000000", // Total balance
    "locked": "0.00000000" // Locked balance
   },
   "BTC": {
    "asset": "BTC",
    "faName": "بیت کوین",
    "fiat": false,
    "value": "0.00000045",
    "locked": "0.00000000"
   },
   "DASH": {
    "asset": "DASH",
    "faName": "دش",
    "fiat": false,
    "value": "0.00000000",
    "locked": "0.00000000"
   },
   "EOS": {
    "asset": "EOS",
    "faName": "ایاس",
    "fiat": false,
    "value": "0.00000000",
    "locked": "0.00000000"
   },
   "ETH": {
    "asset": "ETH",
    "faName": "اتریوم",
    "fiat": false,
    "value": "0.00000000",
    "locked": "0.00000000"
   },
   "LTC": {
    "asset": "LTC",
    "faName": "لایت کوین",
    "fiat": false,
    "value": "0.00024310",
    "locked": "0.00000000"
   },
   "TMN": {
    "asset": "TMN",
    "faName": "تومان",
    "fiat": true,
    "value": "21051348",
    "locked": "21000000"
   },
   "TRX": {
    "asset": "TRX",
    "faName": "ترون",
    "fiat": false,
    "value": "0.00000000",
    "locked": "0.00000000"
   },
   "USDT": {
    "asset": "USDT",
    "faName": "تتر",
    "fiat": false,
    "value": "562.47946200",
    "locked": "0.00000000"
   },
   "XLM": {
    "asset": "XLM",
    "faName": "استلار",
    "fiat": false,
    "value": "0.00000000",
    "locked": "0.00000000"
   },
   "XRP": {
    "asset": "XRP",
    "faName": "ریپل",
    "fiat": false,
    "value": "0.00000000",
    "locked": "0.00000000"
   }
  }
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/balances

سطح کاربری و میزان کارمزد (خصوصی)

با این درخواست سطح کاربری و میزان کارمزد خود را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/fee"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/account/fee' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/fee", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/fee');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "BTCTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000", // Seller fee
   "takerFeeRate": "0.00400000", // Buyer fee
   "recent_days_sum": 240448 // Recent trade value sum
  },
  "ETHTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "BCHTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "LTCTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "DASHTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "USDTTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "BTCUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "ETHUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "BCHUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "LTCUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "DASHUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "XRPTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "XLMTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "EOSTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "TRXTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00300000",
   "takerFeeRate": "0.00400000",
   "recent_days_sum": 240448
  },
  "XRPUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "XLMUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "EOSUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "TRXUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  "default": [],
  "metaData": {
   "levels": [
    0, 5000000, 20000000, 50000000, 100000000, 500000000, 2000000000,
    10000000000, 50000000000, 100000000000
   ],
   "coin_levels": [0, 1000, 3000, 10000, 50000, 100000, 500000, 1000000],
   "latestTradesSum": 240448
  }
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/fee

سفارش‌ها و معاملات

ثبت سفارش جدید (خصوصی)

با این درخواست یک سفارش جدید در بازار مورد نظرتان ثبت کنید.

import requests
import json

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/orders"

payload = json.dumps({
 "price": "24828",
 "quantity": "10",
 "side": "sell",
 "symbol": "USDTTMN",
 "type": "limit",
 "client_id": "myUniqueRandomClientID"
})
headers = {
 'x-api-key: your-token',
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request POST 'https://api.wallex.ir/v1/account/orders' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "price":"24828",
  "quantity":"10",
  "side":"sell",
  "symbol":"USDTTMN",
  "type":"limit",
  "client_id":"myUniqueRandomClientID"
}'
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
 price: "24828",
 quantity: "10",
 side: "sell",
 symbol: "USDTTMN",
 type: "limit",
 client_id: "myUniqueRandomClientID",
});

var requestOptions = {
 method: "POST",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/orders", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/orders');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token',
 'Content-Type' => 'application/json'
));
$request->setBody('{\n  "price":"24828",\n  "quantity":"10",\n  "side":"sell",\n  "symbol":"USDTTMN",\n  "type":"limit",\n  "client_id":"myUniqueRandomClientID"\n}');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "symbol": "USDTTMN",
  "type": "LIMIT", // Available -> LIMIT, MARKET
  "side": "SELL", // Available -> BUY, SELL
  "clientOrderId": "LIMIT-93c76637-9742-466d-b30a-89926d2cf11c",
  "transactTime": 1624846226,
  "price": "24828.0000000000000000",
  "origQty": "10.0000000000000000", // Original quantity
  "executedQty": "0.0000000000000000", // Traded quantity
  "status": "NEW",
  "active": true, // Active means this order is still in orderbook
  "fills": []
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

POST https://api.wallex.ir/v1/account/orders

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
price String required قیمت واحد 24828
quantity String required مقدار 10
side String required طرف سفارش (buy-sell) sell
symbol String required نام بازار USDTTMN
type String required نوع سفارش (limit,market) limit
client_id String (Unique) optional شناسه یکتا معامله (در صورت ارسال نشدن یک شناسه به صورت رندوم ایجاد خواهد شد) myUniqueRandomClientID

لغو سفارش (خصوصی)

با این درخواست سفارشتان را لغو کنید.

import requests
import json

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/orders"

payload = json.dumps({
 "clientOrderId": "LIMIT-93c76637-9742-466d-b30a-89926d2cf11c"
})
headers = {
 'x-api-key: your-token',
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("DELETE", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request DELETE 'https://api.wallex.ir/v1/account/orders' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "clientOrderId":"LIMIT-93c76637-9742-466d-b30a-89926d2cf11c"
}'
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");

var raw = JSON.stringify({
 clientOrderId: "LIMIT-93c76637-9742-466d-b30a-89926d2cf11c",
});

var requestOptions = {
 method: "DELETE",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch("https://api.wallex.ir/v1/account/orders", requestOptions)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/orders');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_DELETE);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token',
 'Content-Type' => 'application/json'
));
$request->setBody('{\n  "clientOrderId":"LIMIT-93c76637-9742-466d-b30a-89926d2cf11c"\n}');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "symbol": "USDTTMN",
  "type": "LIMIT",
  "side": "SELL",
  "clientOrderId": "LIMIT-93c76637-9742-466d-b30a-89926d2cf11c",
  "transactTime": 1624846226,
  "price": "24828.0000000000000000",
  "origQty": "10.0000000000000000",
  "executedQty": "0.0000000000000000",
  "status": "FILLED",
  "active": false,
  "fills": []
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true
}

HTTP Request

DELETE https://api.wallex.ir/v1/account/orders

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
clientOrderId String (Unique) required شناسه یکتا سفارش LIMIT-93c76637-9742-466d-b30a-89926d2cf11c

لیست سفارش‌های فعال (خصوصی)

با این درخواست لیست سفارش‌های فعال خود را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/openOrders?symbol=USDTTMN"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/account/openOrders?symbol=USDTTMN' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch(
 "https://api.wallex.ir/v1/account/openOrders?symbol=USDTTMN",
 requestOptions
)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/openOrders?symbol=USDTTMN');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "orders": [
   {
    "symbol": "BTCTMN",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "clientOrderId": "LIMIT-93b9b17b-c21b-4f34-a7b0-0b43cae08adc",
    "price": "700000000.0000000000000000",
    "origQty": "0.0500000000000000",
    "executedQty": "0.0000000000000000",
    "status": "NEW",
    "active": true
   },
   ...
  ]
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true,
 "result_info": {
  "page": 1,
  "per_page": 1,
  "count": 1,
  "total_count": 1
 }
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/openOrders

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
symbol String required نام بازار USDTTMN

لیست آخرین معاملات (خصوصی)

با این درخواست لیستی از آخرین معاملات حساب خود را دریافت کنید.

import requests

url = "https://api.wallex.ir/v1/account/trades?symbol=USDTTMN&side=sell&active=false"

payload = ""
headers = {
 'x-api-key: your-token'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
curl --location --request GET 'https://api.wallex.ir/v1/account/trades?symbol=USDTTMN&side=sell&active=false' \
--header 'x-api-key: your-token' \
--data-raw ''
var myHeaders = new Headers();
mx-api-key.append("x-api-key", "your-token");

var raw = "";

var requestOptions = {
 method: "GET",
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: "follow",
};

fetch(
lse",
 requestOptions
)
 .then((response) => response.text())
 .then((result) => console.log(result))
 .catch((error) => console.log("error", error));
<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/trades?symbol=USDTTMN&side=sell&active=false');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "AccountLatestTrades": [
   {
    "symbol": "LTCTMN",
    "quantity": "0.0253800000000000",
    "price": "4343723.0000000000000000",
    "sum": "110243.0000000000000000", // Quantity * Price
    "fee": "0.0000000000000000",
    "feeCoefficient": "0.0000000000000000", // Fee percentage
    "feeAsset": "LTC",
    "isBuyer": true,
    "timestamp": "2021-05-29T07:55:06Z"
   },
   {
    "symbol": "LTCTMN",
    "quantity": "0.0300000000000000",
    "price": "4340184.0000000000000000",
    "sum": "130205.0000000000000000",
    "fee": "0.0000000000000000",
    "feeCoefficient": "0.0000000000000000",
    "feeAsset": "LTC",
    "isBuyer": true,
    "timestamp": "2021-05-29T05:48:16Z"
   }
  ]
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true,
 "result_info": {
  "page": 1,
  "per_page": 100,y 
  "count": 1,
  "total_count": 2
 }
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/trades

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
symbol String optional نام بازار USDTTMN
side String optional سمت معامله (buy, sell) sell
active Boolean optional فعال ها یا غیر فعال ها ؟ false

lse", requestOptions ) .then((response) => response.text()) .then((result) => console.log(result)) .catch((error) => console.log("error", error)); ```

<?php
require_once 'HTTP/Request2.php';
$request = new HTTP_Request2();
$request->setUrl('https://api.wallex.ir/v1/account/trades?symbol=USDTTMN&side=sell&active=false');
$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);
$request->setConfig(array(
 'follow_redirects' => TRUE
));
$request->setHeader(array(
 'x-api-key' => 'your-token'
));
$request->setBody('');
try {
 $response = $request->send();
 if ($response->getStatus() == 200) {
  echo $response->getBody();
 }
 else {
  echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
  $response->getReasonPhrase();
 }
}
catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
 echo 'Error: ' . $e->getMessage();
}

خروجی

{
 "result": {
  "AccountLatestTrades": [
   {
    "symbol": "LTCTMN",
    "quantity": "0.0253800000000000",
    "price": "4343723.0000000000000000",
    "sum": "110243.0000000000000000", // Quantity * Price
    "fee": "0.0000000000000000",
    "feeCoefficient": "0.0000000000000000", // Fee percentage
    "feeAsset": "LTC",
    "isBuyer": true,
    "timestamp": "2021-05-29T07:55:06Z"
   },
   {
    "symbol": "LTCTMN",
    "quantity": "0.0300000000000000",
    "price": "4340184.0000000000000000",
    "sum": "130205.0000000000000000",
    "fee": "0.0000000000000000",
    "feeCoefficient": "0.0000000000000000",
    "feeAsset": "LTC",
    "isBuyer": true,
    "timestamp": "2021-05-29T05:48:16Z"
   }
  ]
 },
 "message": "The operation was successful",
 "success": true,
 "result_info": {
  "page": 1,
  "per_page": 100,
  "count": 1,
  "total_count": 2
 }
}

HTTP Request

GET https://api.wallex.ir/v1/account/trades

Query Parameters

Parameter Type Default Description Sample
symbol String optional نام بازار USDTTMN
side String optional سمت معامله (buy, sell) sell
active Boolean optional فعال ها یا غیر فعال ها ؟ false