NAV
curl javascript

پیش‌گفتار

سندی که پیش روی شماست، راهنمایی‌ست برای معامله‌گرهای حرفه‌ای تا با استفاده از APIهای فراهم‌شده، بیشترین بهره را از حساب کاربری والکس خود ببرند. این راهنما مستندی رسمی‌ست و متناسب با آخرین تغییرات APIهای والکس بروز می‌شود.

پیش‌نیازها

انواع داده

شیوهٔ ارسال درخواست

ساخت و مدیریت کلیدهای API

برای ساخت و مدیریت کلیدهای API کاربران باید به بخش مدیریت API سایت والکس مراجعه کرده؛ و برای ساخت کلید جدید کافیست بر روی دکمهٔ «ساخت API» کلیک کنند.

مدیریت API والکس

در بخش ساخت API، لازم است که برای کلید جدید نامی منحصربه‌فرد و دلخواه انتخاب کنید. زمان اعتبار هر کلید جدید حداکثر تا ۹۰ روز قابل انتخاب است و قابل تمدید نیست. بعد از گذشت زمان اعتبار، کلید به صورت خودکار منقضی خواهد شد و نیاز است تا کلید جدیدی ایجاد شود.

برای امنیت بیشتر در انتخاب مجوزهای دسترسی دقت کافی داشته و در صورت امکان فهرستی از IPهای مجاز که با استفاده از کلید می‌توانند به اندپوینت‌های شخصی دسترسی داشته باشند، وارد کنید. بدیهی‌ست که خالی گذاشتن لیست IPهای مجاز به معنای اعطای مجوز به تمام IPهاست.

استفاده از کلید API

برای درخواست‌های HTTP کلید API را در هدر X-API-Key قرار دهید:

curl 'https://api.wallex.ir/...' -H 'X-API-Key: <api-key>'

برای ارسال درخواست به اندپوینت‌های محافظت‌شده کافی‌ست یک هدر X-API-Key به درخواست HTTP افزوده، و مقدار آن را برابر با کلیدی که در بخش قبل ایجاد کرده‌اید، قرار دهید.

بازارها

لیست بازارها

curl 'https://api.wallex.ir/v1/markets'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "symbols": {
   "BTCUSDT": {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "baseAsset": "BTC",
    "baseAssetPrecision": 8,
    "quoteAsset": "USDT",
    "quotePrecision": 8,
    "faName": "بیت کوین - تتر",
    "faBaseAsset": "بیت کوین",
    "faQuoteAsset": "تتر",
    "stepSize": 6,
    "tickSize": 2,
    "minQty": 1e-06,
    "minNotional": 10,
    "stats": {
     "bidPrice": "20900.0000000000000000",
     "askPrice": "21097.7400000000000000",
     "24h_ch": -0.04,
     "7d_ch": -29.87,
     "24h_volume": "1.9666210000000000",
     "7d_volume": "25.4612910000000000",
     "24h_quoteVolume": "41471.0065635500000000",
     "24h_highPrice": "22888.0000000000000000",
     "24h_lowPrice": "20349.0000000000000000",
     "lastPrice": "20991.4300000000000000",
     "lastQty": "20991.4300000000000000",
     "lastTradeSide": "BUY",
     "bidVolume": "14.8397900000000000",
     "askVolume": "7.1529210000000000",
     "bidCount": 124,
     "askCount": 349,
     "direction": {
      "SELL": 51,
      "BUY": 49
     }
    },
    "createdAt": "2020-04-01T00:00:00.000000Z"
   },
   ...
  }
 }
}

با درخواست زیر می‌توانید لیستی از بازارها و وضعیت آنها دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/markets

خروجی

خروجی این درخواست شامل نگاشتی از بازارهاست و هر بازار شامل اطلاعاتی به شرح زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
symbol رشته نماد (انگلیسی) بازار
baseAsset رشته ارز پایه
baseAssetPrecision عدد تعداد اعشار ارز پایه
quoteAsset رشته ارز تجاری
quoteAssetPrecision عدد تعداد اعشار ارز تجاری
faName رشته نام فارسی بازار
faBaseAsset رشته نام فارسی ارز پایه
faQuoteAsset رشته نام فارسی ارز تجاری
stepSize عدد تعداد اعشار افزایش/کاهش حجم تراکنش
tickSize عدد تعداد اعشار افزایش/کاهش مبلغ تراکنش
minQty عدد حداقل حجم تراکنش
maxQty عدد حداکثر حجم تراکنش
minNotional عدد حداقل مبلغ تراکنش
stats متغیر اطلاعات آماری بازار

همچنین آمارهای هر بازار شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
bidPrice عددرشته بیشترین قیمت سفارش‌های خرید
bidVolume عددرشته مجموع حجم سفارش‌های خرید
bidCount عدد تعداد سفارش‌های خرید
askPrice عددرشته کمترین قیمت سفارش‌های فروش
askVolume عددرشته مجموع حجم سفارش‌های فروش
askCount عدد تعداد سفارش‌های فروش
24h_ch عدد درصد تغییرات قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
24h_volume عددرشته حجم تراکنش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته
24h_quoteVolume عددرشته مبلغ تراکنش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته
24h_highPrice عددرشته بیشترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
24h_lowPrice عددرشته کمترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
7d_ch عدد درصد تغییرات قیمت در ۷ روز گذشته
7d_volume عددرشته حجم تراکنش‌ها در ۷ روز گذشته
lastPrice عددرشته آخرین قیمت تراکنش
lastQty عددرشته آخرین حجم تراکنش
lastTradeSide جهت جهت آخرین تراکنش
direction.BUY عدد درصد سفارش‌های خرید به کل سفارش‌ها
direction.SELL عدد درصد سفارش‌های فروش به کل سفارش‌ها

آمار جهانی رمزارزها

curl 'https://api.wallex.ir/v1/currencies/stats'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": [
  {
   "key": "BTC",
   "name": "بیت کوین",
   "name_en": "BITCOIN",
   "rank": 1,
   "dominance": 40.012750289139,
   "volume_24h": 34963217199.777,
   "market_cap": 801033354010.49,
   "ath": 69045,
   "ath_change_percentage": -46.00463,
   "ath_date": "2021-11-10T14:24:11Z",
   "price": 37276,
   "daily_high_price": 38300,
   "daily_low_price": 36832,
   "weekly_high_price": 38232.178732177,
   "weekly_low_price": 36774.00714224,
   "percent_change_1h": 0.2238585,
   "percent_change_24h": -1.92522,
   "percent_change_7d": 2.67127,
   "percent_change_14d": -13.55187,
   "percent_change_30d": -19.52389,
   "percent_change_60d": -34.79681,
   "percent_change_200d": 13.37576,
   "percent_change_1y": 8.99642,
   "price_change_24h": -956.17873217708,
   "price_change_7d": 969.5905595353,
   "price_change_14d": -5843.7921430803,
   "price_change_30d": -9043.6510880525,
   "price_change_60d": -19893.371993811,
   "price_change_200d": 4397.4981264285,
   "price_change_1y": 3076.480189637,
   "max_supply": 21000000,
   "total_supply": 18928912,
   "circulating_supply": 18928912,
   "created_at": "2022-01-09T04:25:16Z",
   "updated_at": "2022-01-31T10:10:29Z"
  },
  ...
 ]
}

با این درخواست می‌توانید آخرین آمار جهانی رمزارزها را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/currencies/stats

خروجی

خروجی این درخواست فهرستی از آمار جهانی رمزارزهاست و هر آمار شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
key رشته کد رمزارز
name رشته نام فارسی رمزارز
name_en رشته نام انگلیسی رمزارز
rank عدد رتبه رمزارز در بازار
dominance عدد درصد تسلط رمزارز
volume_24h عدد حجم تراکنش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته
market_cap عدد ارزش سرمایهٔ موجود در بازار
ath عدد بالاترین قیمت ثبت شده
ath_change_percentage عدد درصد تغییر نسبت به بالاترین قیمت ثبت شده
ath_date رشته تاریخ ثبت بالاترین قیمت
price عدد قیمت رمزارز در حال حاضر
daily_high_price عدد بالاترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
daily_low_price عدد پایین‌ترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
weekly_high_price عدد بالاترین قیمت در ۷ روز گذشته
weekly_low_price عدد قیمت پایین‌ترین در ۷ روز گذشته
percent_change_1h عدد درصد تغییر قیمت در یگ ساعت گذشته
percent_change_24h عدد درصد تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
percent_change_7d عدد درصد تغییر قیمت در ۷ روز گذشته
percent_change_14d عدد درصد تغییر قیمت در ۱۴ روز گذشته
percent_change_30d عدد درصد تغییر قیمت در ۳۰ روز گذشته
percent_change_60d عدد درصد تغییر قیمت در ۶۰ روز گذشته
percent_change_200d عدد درصد تغییر قیمت در ۲۰۰ روز گذشته
percent_change_1y عدد درصد تغییر قیمت در یک سال گذشته
price_change_24h عدد تغییر قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
price_change_7d عدد تغییر قیمت در ۷ روز گذشته
price_change_14d عدد تغییر قیمت در ۱۴ روز گذشته
price_change_30d عدد تغییر قیمت در ۳۰ روز گذشته
price_change_60d عدد تغییر قیمت در ۶۰ روز گذشته
price_change_200d عدد تغییر قیمت در ۲۰۰ روز گذشته
price_change_1y عدد تغییر قیمت در یک سال گذشته
max_supply عدد حداکثر حجم رمزارزهای ممکن
total_supply عدد حجم رمزارزهای موجود
circulating_supply عدد حجم رمزارزهای در گردش

لیست سفارش‌های باز

curl 'https://api.wallex.ir/v1/depth?symbol=BTCUSDT'

نمونهٔ خروجی

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "ask": [
   {
    "price": "21300.0000000000000000",
    "quantity": 0.005,
    "sum": "106.5"
   },
   {
    "price": "21400.0000000000000000",
    "quantity": 0.005,
    "sum": "107"
   },
   ...
  ],
  "bid": [
   {
    "price": "21100.0000000000000000",
    "quantity": 1e-06,
    "sum": "0.0211"
   },
   {
    "price": "20889.8100000000000000",
    "quantity": 0.001472,
    "sum": "30.74980032"
   },
   ...
  ]
 }
}

با درخواست زیر می‌توانید لیست سفارش‌های باز (Order Book) هر بازار را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/depth

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
symbol رشته بله نماد (انگلیسی) بازار

خروجی

خروجی این درخواست شامل فهرستی از سفارش‌های فروش (ask) و خرید (bid) است که هر کدام شامل اطلاعات زیرند:

پارامتر نوع توضیحات
price عددرشته قیمت واحد
quantity عدد حجم خرید/فروش
sum عددرشته مجموع قیمت

لیست سفارش‌های باز تمام بازارها

curl 'https://api.wallex.ir/v1/depth?symbol=BTCUSDT'

نمونهٔ خروجی

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "BTCUSDT": {
   "ask": [
    {
     "price": "21300.0000000000000000",
     "quantity": 0.005,
     "sum": "106.5"
    },
    {
     "price": "21400.0000000000000000",
     "quantity": 0.005,
     "sum": "107"
    },
    ...
   ],
   "bid": [
    {
     "price": "21100.0000000000000000",
     "quantity": 1e-06,
     "sum": "0.0211"
    },
    {
     "price": "20889.8100000000000000",
     "quantity": 0.001472,
     "sum": "30.74980032"
    },
    ...
   ]
  },
  "SHIBUSDT": { ... },
  "USDTTMN": { ... },
  ...
 }
}

با درخواست زیر می‌توانید لیست سفارش‌های باز (Order Book) تمام بازارها را یکجا دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v2/depth/all

خروجی

خروجی این درخواست شامل فهرستی از سفارش‌های فروش (ask) و خرید (bid) است.

لیست آخرین معاملات

curl 'https://api.wallex.ir/v1/trades?symbol=BTCUSDT'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "latestTrades": [
   {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "quantity": "0.0000010000000000",
    "price": "21100.0000000000000000",
    "sum": "0.0211000000000000",
    "isBuyOrder": true,
    "timestamp": "2022-06-17T11:53:02Z"
   },
   {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "quantity": "0.1200620000000000",
    "price": "21100.0000000000000000",
    "sum": "2533.3082000000000000",
    "isBuyOrder": true,
    "timestamp": "2022-06-17T11:50:06Z"
   },
   ...
  ]
 }
}

با درخواست زیر می‌توانید فهرستی از آخرین معاملات بازار والکس را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/trades

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
symbol رشته بله نماد (انگلیسی) بازار

خروجی

خروجی این درخواست شامل فهرستی از آخرین معاملات بازار و هر معامله شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
symbol رشته نماد (انگلیسی) بازار
quantity عدد حجم معامله
price عددرشته قیمت واحد معامله
sum عددرشته مجموع قیمت معامله
timestamp زمان زمان ثبت معامله

کندل‌ها (آمار OHLC بازارها)

curl 'https://api.wallex.ir/v1/udf/history?symbol=BTCTMN&resolution=60&from=1654350171&to=1655502171'

نمونهٔ خروجی:

{
 "s": "ok",
 "t": [
  1654351200,
  1654354800,
  ...
 ],
 "c": [
  "948896452.0000000000000000",
  "960015360.0000000000000000",
  ...
 ],
 "o": [
  "950625912.0000000000000000",
  "948896452.0000000000000000",
  ...
 ],
 "h": [
  "954590146.0000000000000000",
  "961381312.0000000000000000",
  ...
 ],
 "l": [
  "948896452.0000000000000000",
  "948896452.0000000000000000",
  ...
 ],
 "v": [
  "0.2314400000000000",
  "0.3148050000000000",
  ...
 ]
}

با این درخواست می‌توانید کندل‌های بازارهای والکس را در بازهٔ زمانی مشخص دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/udf/history

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
symbol رشته بله نماد (انگلیسی) بازار
resolution رشته بله دقت در تعیین بازهٔ زمانی کندل‌ها
from تایم‌استمپ بله زمان شروع بازهٔ زمانی کندل‌ها
to تایم‌استمپ بله زمان پایان بازهٔ زمانی کندل‌ها

خروجی

خروجی این درخواست شامل فهرستی از کندل‌ها بازار شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
t تایم‌استمپ زمان شروع کندل‌ها
o عددرشته اولین قیمت کندل‌ها
h عددرشته بالاترین قیمت کندل‌ها
l عددرشته پایین‌ترین قیمت کندل‌ها
c عددرشته آخرین قیمت کندل‌ها
v عددرشته حجم معاملات کندل‌ها

حساب کاربری

پروفایل

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/profile'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "tracking_id": 1000012345,
  "first_name": "مجید",
  "last_name": "حسینی",
  "national_code": "4899****547",
  "face_image": "...",
  "birthday": "1990-01-01T00:00:00Z",
  "address": { ... },
  "phone_number": {
   "area_code": "021",
   "main_number": "22222222",
  },
  "mobile_number": "0912****789",
  "verification": "UNVERIFIED",
  "email": "as*******@g****.com",
  "invite_code": "...",
  "avatar": null,
  "commission": 25,
  "settings": { ... },
  "status": { ... },
  "kyc_info": { ... },
  "meta": { ... }
 }
}

با این درخواست می‌توانید پروفایل کاربری خود را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/profile

خروجی

خروجی این درخواست، شامل اطلاعات شخصی کاربر همچون اطلاعات هویتی و اطلاعات تماس است.

سطح کاربری و کارمزد

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/fee'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": [
  "BTCTMN": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 250000000.00
  },
  "BTCUSDT": {
   "makerFeeRate": "0.00200000",
   "takerFeeRate": "0.00200000",
   "recent_days_sum": 0
  },
  ...
 ]
}

با این درخواست می‌توانید میزان کارمزد معاملات هر بازار را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/fee

خروجی

خروجی این درخواست نگاشتی از بازارهای والکس و میزان کارمزد دریافتی هر بازار است. هر بازار شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
makerFeeRate عددرشته ضریب کارمزد دریافتی از فروشنده
takerFeeRate عددرشته ضریب کارمزد دریافتی از خریدار
recent_days_sum عدد مجموع معاملات در ۳ ماه گذشته

شماره‌های کارت‌های بانکی

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": [
  {
   "id": 999999,
   "card_number": "6219**********82",
   "owners": [
    "مجید حسینی / فعال"
   ],
   "status": "ACCEPTED",
   "is_default": 1
  }
 ]
}

با این درخواست می‌توانید لیست شماره‌های کارت‌های بانکی خود را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/card-numbers

خروجی

خروجی این درخواست فهرستی از شماره‌های کارت‌های بانکی ثبت شده برای کاربر است.

شماره‌های شبای بانکی

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/ibans'

نمونهٔ خروجی

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": [
  {
   "id": 999999,
   "iban": "IR5905****************3001",
   "owners": [
    "مجید حسینی / فعال"
   ],
   "bank_name": "سامان",
   "status": "ACCEPTED",
   "is_default": 1,
   "bank_details": {
    "code": "SABCIR",
    "label": "بانک سامان"
   }
  }
 ]
}

با این درخواست می‌توانید لیست شماره‌های شبای بانکی خود را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/ibans

خروجی

خروجی این درخواست فهرستی از شماره‌های شبای بانکی ثبت شده برای کاربر است.

دارایی‌های کیف پول

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/balances'

نمونهٔ خروجی

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "balances": {
   "TMN": {
    "asset": "TMN",
    "faName": "تومان",
    "fiat": true,
    "value": "10000000",
    "locked": "0"
   },
   "USDT": {
    "asset": "USDT",
    "faName": "تتر",
    "fiat": false,
    "value": "10.00000000",
    "locked": "0.00000000"
   },
   ...
  }
 }
}

با این درخواست می‌توانید دارایی‌های کیف پول خود را به تفکیک ارز/رمزارز دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/balances

خروجی

خروجی این درخواست نگاشتی از دارایی‌های کیف پول کاربر برای هر ارز/رمزارز است. هر دارایی شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
asset رشته نماد رمزارز
faName رشته نام فارسی رمزارز
fiat بولی آیا دارایی یک ارز است؟
value عددرشته مقدار دارایی
locked عددرشته دارایی فریزشده

ثبت برداشت تومان

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
 "iban": 1000001,
 "value": 100000,
}' 'https://api.wallex.ir/v1/account/money-withdrawal'

نمونهٔ خروجی:

{
  "result": {
    "amount": 50000,
    "fee": 500,
    "tracking_code": "abcdefg",
    "created_at": "2023-02-21T13:15:06Z",
    "status": "pending",
    "iban": {
      "id": 1000001,
      "withdraw_available_amount": null,
      "iban": "IR590********************1",
      "owners": [
        "حسین حسینی / فعال"
      ],
      "bank_name": "سامان",
      "status": "ACCEPTED",
      "is_default": 1,
      "bank_details": {
        "code": "SABCIR",
        "label": "بانک سامان"
      }
    },
    "details": [
      {
        "value": 49500,
        "status": "pending"
      }
    ]
  },
  "message": "درخواست برداشت ثبت شد",
  "success": true
}

با این درخواست می‌توانید درخواست برداشت تومان را ثبت کنید:

POST https://api.wallex.ir/v1/account/money-withdrawal

بدنهٔ درخواست

پارامتر نوع اجباری توضیحات
iban عدد بله شناسهٔ شبای بانکی مقصد
value عدد بله مقدار برداشت تومان

خروجی

خروجی این درخواست اطلاعات درخواست برداشت ثبت شدهٔ کاربر است.

لیست واریزهای رمزارز

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/crypto-withdrawal'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": [
  {
   "asset": "SHIB",
   "amount": "70000.0000000000000000",
   "txHash": "man-0000000000000000000",
   "block_explorer_link": "https://etherscan.io/tx/man-0000000000000000000",
   "confirmations": 1,
   "min_confirmation": 1,
   "coin_type": {
    "key": "SHIB",
    "name": "شیبا",
    "name_en": "Shiba inu",
    "type": "CRYPTO",
    "deposit_availability": "ENABLE",
    "withdrawal_availability": "ENABLE",
    "deposit_unavailability_reason": null,
    "withdrawal_unavailability_reason": null
   },
   "network": {
    "name": "ERC20",
    "message": null,
    "type": "ADDRESS",
    "deposit_availability": "ENABLE",
    "withdrawal_availability": "ENABLE"
   },
   "status": "confirmed",
   "time": "2022-05-10T00:33:21Z",
   "wallet": {
    "address": "0x0123456789abcdef0123456789abcdef01234567",
    "memo_base": false,
    "memo": null
   },
   "deposit_type": "GIFT"
  },
  ...
 ],
 "result_info": {
  "page": 1,
  "per_page": 10,
  "count": 2,
  "total_count": 19
 }
}

با این درخواست می‌توانید فهرستی از واریزهای رمزارز را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/crypto-deposit

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
page عدد خیر شمارهٔ صفحه
per_page عدد خیر تعداد آیتم در هر صفحه

خروجی

خروجی این درخواست، فهرستی از واریزهای رمزارز کاربر است.

لیست برداشت‌های رمزارز

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/crypto-withdrawal'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": [
  {
   "id": 2000123456,
   "asset": "USDT",
   "amount": "62.0000000000000000",
   "wallet_address": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567",
   "memo": null,
   "fee": "1",
   "txHash": "0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef",
   "block_explorer_link": "https://tronscan.org/#/transaction/0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef",
   "status": "Accomplished",
   "coin": {
    "id": 22,
    "key": "USDT",
    "name": "تتر",
    "type": "CRYPTO",
    "status": 1,
    "min_confirmation_rate": null,
    "transaction_fee": null,
    "deposit_availability": "ENABLE",
    "withdrawal_availability": "ENABLE",
    "deposit_unavailability_reason": null,
    "withdrawal_unavailability_reason": null,
    "configs": {
     "type": "address",
     "service": "alpha"
    }
   },
   "network": {
    "name": "TRC20",
    "message": null,
    "type": "ADDRESS",
    "deposit_availability": "ENABLE",
    "withdrawal_availability": "ENABLE"
   },
   "time": "2022-03-09T20:44:00Z"
  },
  ...
 ],
 "result_info": {
  "page": 1,
  "per_page": 10,
  "count": 1,
  "total_count": 10
 }
}

با این درخواست می‌توانید فهرستی از برداشت‌های رمزارز را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/crypto-withdrawal

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
page عدد خیر شمارهٔ صفحه
per_page عدد خیر تعداد آیتم در هر صفحه

خروجی

خروجی این درخواست، فهرستی از برداشت‌های رمزارز کاربر است.

ثبت برداشت رمزارز

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
 "coin": "USDT",
 "network": "TRC20"
 "value": 100,
 "wallet_address": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567"
}' 'https://api.wallex.ir/v1/account/crypto-withdrawal'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "id": 2000123456,
  "asset": "USDT",
  "amount": "100.0000000000000000",
  "wallet_address": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567",
  "memo": null,
  "fee": "1",
  "txHash": "0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef",
  "block_explorer_link": "https://tronscan.org/#/transaction/0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef",
  "status": "Accomplished",
  "coin": {
   "id": 22,
   "key": "USDT",
   "name": "تتر",
   "type": "CRYPTO",
   "status": 1,
   "min_confirmation_rate": null,
   "transaction_fee": null,
   "deposit_availability": "ENABLE",
   "withdrawal_availability": "ENABLE",
   "deposit_unavailability_reason": null,
   "withdrawal_unavailability_reason": null,
   "configs": {
    "type": "address",
    "service": "alpha"
   }
  },
  "network": {
   "name": "TRC20",
   "message": null,
   "type": "ADDRESS",
   "deposit_availability": "ENABLE",
   "withdrawal_availability": "ENABLE"
  },
  "time": "2022-03-09T20:44:00Z"
 }
}

با این درخواست می‌توانید درخواست برداشت رمزارز را ثبت کنید:

POST https://api.wallex.ir/v1/account/crypto-withdrawal

بدنهٔ درخواست

پارامتر نوع اجباری توضیحات
coin رشته بله نماد (انگلیسی) رمزارز
network رشته بله نوع (انگلیسی) شبکهٔ انتقال رمزارز
value عدد بله مقدار برداشت رمزارز
wallet_address رشته بله آدرس مقصد
memo رشته خیر مموی آدرس؛ در صورت نیاز شبکه

خروجی

خروجی این درخواست اطلاعات درخواست برداشت ثبت شدهٔ کاربر است.

سفارش‌ها و معاملات

ثبت سفارش

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{
 "symbol": "BTCUSDT",
 "type": "LIMIT"
 "side": "BUY",
 "price": "10000",
 "quantity": "0.001",
}' 'https://api.wallex.ir/v1/account/orders'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "symbol": "BTCUSDT",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "price": "10000.000000",
  "origQty": "0.001000",
  "origSum": "10.000000",
  "executedPrice": "62999995.0000000000000000",
  "executedQty": "0.0000000000000000",
  "executedSum": "0.0000000000000000",
  "executedPercent": 0,
  "status": "NEW",
  "active": true,
  "clientOrderId": "LIMIT-670f7c34-d609-40d3-b98e-0150640d79cb",
  "created_at": "2022-06-18T13:45:08.000000Z"
 }
}

با این درخواست می‌توانید سفارش جدیدی برای خرید/فروش رمزارز ثبت کنید:

POST https://api.wallex.ir/v1/account/orders

بدنهٔ درخواست

پارامتر نوع اجباری توضیحات
symbol رشته بله نماد (انگلیسی) بازار
type رشته بله نوع سفارش
side جهت بله جهت خرید/فروش
price عددرشته بله قیمت واحد
quantity عددرشته بله حجم سفارش
client_id رشته خیر شناسهٔ یکتای سفارش

خروجی

خروجی درخواست ثبت سفارش اطلاعات سفارش ثبت شده و شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
symbol رشته نماد (انگلیسی) بازار
type رشته نوع سفارش
side جهت جهت خرید/فروش
price عددرشته قیمت واحد
origQty عددرشته حجم سفارش
origSum عددرشته مجموع قیمت سفارش
executedPrice عددرشته قیمت محقق شده
executedQty عددرشته حجم محقق شده
executedSum عددرشته مجموع قیمت محقق شده
executedPercent عدد درصد تحقق سفارش
status رشته وضعیت سفارش
active بولی سفارش فعال یا غیرفعال
clientOrderId رشته شناسهٔ یکتای سفارش
created_at تاریخ زمان ثبت سفارش

اطلاعات سفارش

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/orders/LIMIT-670f7c34-d609-40d3-b98e-0150640d79cb'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "symbol": "BTCUSDT",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "price": "10000.000000",
  "origQty": "0.001000",
  "origSum": "10.000000",
  "executedPrice": "62999995.0000000000000000",
  "executedQty": "0.0000000000000000",
  "executedSum": "0.0000000000000000",
  "executedPercent": 0,
  "status": "NEW",
  "active": true,
  "clientOrderId": "LIMIT-670f7c34-d609-40d3-b98e-0150640d79cb",
  "created_at": "2022-06-18T13:45:08.000000Z"
 }
}

با این درخواست می‌توانید اطلاعات یک سفارش ثبت شده را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/orders/{clientOrderId}

خروجی

خروجی این درخواست، درست مشابه «ثبت سفارش» است.

لغو سفارش

curl -X DELETE 'https://api.wallex.ir/v1/account/orders?clientOrderId=LIMIT-670f7c34-d609-40d3-b98e-0150640d79cb'

با این درخواست می‌توانید یک سفارش فعال را لغو کنید:

DELETE https://api.wallex.ir/v1/account/orders

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
clientOrderId رشته بله شناسهٔ یکتای سفارش

لیست سفارش‌های فعال کاربر

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/openOrders'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "orders": [
   {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "price": "10000.000000",
    "origQty": "0.001000",
    "origSum": "10.000000",
    "executedPrice": "62999995.0000000000000000",
    "executedQty": "0.0000000000000000",
    "executedSum": "0.0000000000000000",
    "executedPercent": 0,
    "status": "NEW",
    "active": true,
    "clientOrderId": "LIMIT-670f7c34-d609-40d3-b98e-0150640d79cb",
    "created_at": "2022-06-18T13:45:08.000000Z"
   },
   ...
  ]
 }
}

با این درخواست می‌توانید لیستی از سفارش‌های فعال را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/openOrders

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
symbol رشته خیر نماد (انگلیسی) بازار

خروجی

خروجی این درخواست فهرستی از سفارش‌های فعال است که اطلاعات هر سفارش مشابه اطلاعاتی‌ست که در درخواست ثبت سفارش گفته شد.

لیست آخرین معاملات کاربر

curl 'https://api.wallex.ir/v1/account/trades'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "AccountLatestTrades": [
   {
    "symbol": "PAXGTMN",
    "quantity": "0.0032340000000000",
    "price": "61133333.0000000000000000",
    "sum": "197705.1989220000000000",
    "fee": "0.0000097020000000",
    "feeCoefficient": "0.0030000000000000",
    "feeAsset": "PAXG",
    "isBuyer": true,
    "timestamp": "2022-06-18T17:22:25Z"
   },
   ...
  ]
 }
}

با این درخواست می‌توانید لیستی از سفارش‌های فعال را دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/trades

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
symbol رشته خیر نماد (انگلیسی) بازار
side جهت خیر جهت معامله

خروجی

خروجی این درخواست فهرستی از آخرین معاملات انجام شده است که هر معامله شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
symbol رشته نماد (انگلیسی) بازار
price عددرشته قیمت واحد معامله
quantity عددرشته حجم معامله
sum عددرشته مجموع قیمت معامله
fee عددرشته کارمزد معامله
feeCoefficient عددرشته ضریب کارمزد معامله
feeAsset عددرشته ارز کارمزد معامله
isBuyer بولی آیا معامله خرید است؟
timestamp زمان زمان ثبت معامله

معاملات آنی

لیست بازارهای معامله‌ آنی

curl 'https://api.wallex.ir/v1/otc/markets'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "symbols": {
   "BTCUSDT": {
    "symbol": "BTCUSDT",
    "baseAsset": "BTC",
    "baseAssetPrecision": 8,
    "quoteAsset": "USDT",
    "quotePrecision": 8,
    "faName": "بیت کوین - تتر",
    "faBaseAsset": "بیت کوین",
    "faQuoteAsset": "تتر",
    "stepSize": 6,
    "tickSize": 2,
    "minQty": 0.000001,
    "minNotional": 5,
    "maxNotional": 500,
    "stats": {
     "24h_ch": 6.56,
     "lastPrice": 20353.33,
     "24h_highPrice": 20500,
     "24h_lowPrice": 19100
    },
    "buyStatus": "ENABLE",
    "sellStatus": "ENABLE",
    "createdAt": "2022-06-28T13:19:16.000000Z"
   },
   ...
  }
 }
}

با درخواست زیر می‌توانید لیست بازارها و وضعیت آنها به ازای هرجهت سفارش دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/otc/markets

خروجی

خروجی این درخواست شامل نگاشتی از بازارهاست و هر بازار شامل اطلاعاتی به شرح زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
symbol رشته نماد (انگلیسی) بازار
baseAsset رشته ارز پایه
baseAssetPrecision عدد تعداد اعشار ارز پایه
quoteAsset رشته ارز تجاری
quotePrecision عدد تعداد اعشار ارز تجاری
faName رشته نام فارسی بازار
faBaseAsset رشته نام فارسی ارز پایه
faQuoteAsset رشته نام فارسی ارز تجاری
stepSize عدد تعداد اعشار افزایش/کاهش حجم تراکنش
tickSize عدد تعداد اعشار افزایش/کاهش مبلغ تراکنش
minQty عدد حداقل حجم تراکنش
maxQty عدد حداکثر حجم تراکنش
minNotional عدد حداقل مبلغ تراکنش
stats متغیر اطلاعات آماری بازار
buyStatus رشته وضعیت امکان خرید در این بازار
sellStatus رشته وضعیت امکان فروش در این بازار
createdAt رشته زمان ایجاد بازار

همچنین آمارهای هر بازار شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
24h_ch عدد درصد تغییرات قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
24h_highPrice عدد بیشترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
24h_lowPrice عدد کمترین قیمت در ۲۴ ساعت گذشته
lastPrice عدد آخرین قیمت تراکنش

دریافت قیمت

curl -X GET -H "Content-Type: application/json" \ -H "x-api-key: your_api_key" \ -d '{
 "symbol": "BTCUSDT",
 "side": "BUY",
}' 'https://api.wallex.ir/v1/account/otc/price'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "price": "20288.99471291",
  "price_expires_at": "2022-08-30T09:21:08Z"
 }
}

با این درخواست می‌توانید قیمت خرید/فروش رمزارزهای معامله آنی را به ازای هر بازار دریافت کنید:

GET https://api.wallex.ir/v1/account/otc/price

بدنهٔ درخواست

پارامتر نوع اجباری توضیحات
symbol رشته بله نماد (انگلیسی) بازار
side جهت بله جهت خرید/فروش

خروجی

خروجی درخواست دریافت قیمت شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
price عددرشته قیمت واحد
price_expires_at تاریخ زمان منقضی شدن قیمت

ثبت سفارش آنی

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \ -H "x-api-key: your_api_key" \ -d '{
 "symbol": "BTCUSDT",
 "side": "BUY",
 "amount": 0.01,
}' 'https://api.wallex.ir/v1/account/otc/orders'

نمونهٔ خروجی:

{
 "success": true,
 "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
 "result": {
  "symbol": "BTCUSDT",
  "type": "OTC",
  "side": "BUY",
  "clientOrderId": "OTC-xxxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxxx",
  "transactTime": 0,
  "price": "20288.99471291",
  "origQty": "0.01",
  "executedSum": "202.88994713",
  "executedQty": "0.01",
  "executedPrice": "20288.99471291",
  "sum": "202.88994713",
  "executedPercent": 100,
  "status": "FILLED",
  "active": false,
  "fills": [
   {
    "price": "20288.99471291",
    "quantity": "0.01",
    "fee": "0.1988000000000000",
    "feeCoefficient": "0.0040000000000000",
    "feeAsset": "BTC",
    "timestamp": "2022-05-18T11:10:30Z",
    "symbol": "BTCUSDT",
    "sum": "109290.3000000000000000",
    "makerFeeCoefficient": "0E-8",
    "takerFeeCoefficient": "0.00400000",
    "isBuyer": true
   }
  ]
 }
}

با این درخواست می‌توانید سفارش جدیدی برای خرید/فروش آنی رمزارز ثبت کنید:

POST https://api.wallex.ir/v1/account/otc/orders

بدنهٔ درخواست

پارامتر نوع اجباری توضیحات
symbol رشته بله نماد (انگلیسی) بازار
side جهت بله جهت خرید/فروش
amount عدد بله حجم سفارش

خروجی

خروجی درخواست ثبت سفارش اطلاعات سفارش ثبت شده و شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
symbol رشته نماد (انگلیسی) بازار
type رشته نوع سفارش
side جهت جهت خرید/فروش
clientOrderId رشته شناسهٔ یکتای سفارش
transactTime تاریخ زمان ثبت سفارش
price عددرشته قیمت واحد
origQty عددرشته حجم سفارش
executedSum عددرشته مجموع قیمت محقق شده
executedQty عددرشته حجم محقق شده
executedPrice عددرشته قیمت محقق شده
sum عددرشته مجموع قیمت سفارش
executedPercent عدد درصد تحقق سفارش
status رشته وضعیت سفارش
active بولی سفارش فعال یا غیرفعال
fills متغیر اطلاعات معامله انجام شده

همچنین اطلاعات معامله انجام شده شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
price عددرشته قیمت معامله
quantity عددرشته حجم معامله
fee عددرشته کارمزد معامله
feeCoefficient عددرشته ضریب کارمزد معامله
feeAsset رشته نوع دارایی کارمزد کسر شده
timestamp تاریخ زمان انجام معامله
symbol رشته نماد (انگلیسی) بازار
sum عددرشته مجموع قیمت معامله
makerFeeCoefficient عددرشته ضریب کارمزد سفارش گذار
takerFeeCoefficient عددرشته ضریب کارمزد سفارش بردار
isBuyer بولی جهت سفارش معامله گذار

وب‌سوکت

اتصال به وب‌سوکت:

# See "javascript" section.
import { io } from "socket.io-client";

const socket = io("https://api.wallex.ir", {
 transports: ["websocket"],
});

سابسکرایب کانال:

# See "javascript" section.
socket.emit("subscribe", { ... });

برای اتصال به سرویس وب‌سوکت باید از کلاینت socket.io (نسخهٔ v2.5.0، یا سازگار با آن) استفاده کنید.

برای دریافت هر یک از اطلاعاتی که در ادامه توضیحات آنها خواهد آمد، باید برروی کانال آن سابسکرایب کنید. برای این منظور پارامتر eventName را برابر subscribe تنظیم و آبجکتی را که مشخصات آن، بنا بر آنچه در ادامه گفته خواهد شد، مرتبط با نوع داده‌های دریافتی‌ست به عنوان پارامتر args ارسال کنید.

تفسیر داده‌های دریافتی مشابه آن چیزی‌ست که برای اندپوینت‌های مرتبط با هر کدام از این اطلاعات پیشتر گفته شده است.

سفارش‌های فعال

# See "javascript" section.
import { io } from "socket.io-client";

const socket = io("https://api.wallex.ir", {
 transports: ["websocket"],
});

socket.on("connect", () => {

 socket.emit("subscribe", {
  "channel": "USDTTMN@sellDepth"
 });

 socket.on("Broadcaster", (channel, data) => {
  if (channel == "USDTTMN@sellDepth") {
   console.log(JSON.stringify(data));
  }
 });

});

نمونهٔ پیام دریافتی:

{
 "0":{
  "quantity":214.86,
  "price":"31695.0000000000000000",
  "sum":6809987.7
 },
 "1":{
  "quantity":331.55,
  "price":"31669.0000000000000000",
  "sum":10499856.950000001
 },
 ...
}

برای دریافت سفارش‌های فعال خرید و فروش برای هر یک از بازارها، باید به‌ترتیب برروی کانال‌های SYMBOL@buyDepth و SYMBOL@sellDepth سابسکرایب کنید.

معامله‌های انجام‌شده

# See "javascript" section.
import { io } from "socket.io-client";

const socket = io("https://api.wallex.ir", {
 transports: ["websocket"],
});

socket.on("connect", () => {

 socket.emit("subscribe", {
  "channel": "USDTTMN@trade"
 });

 socket.on("Broadcaster", (channel, data) => {
  if (channel == "USDTTMN@trade") {
   console.log(JSON.stringify(data));
  }
 });

});

نمونهٔ پیام دریافتی:

{
 "isBuyOrder":false,
 "quantity":"705.0000000000000000",
 "price":"31704.0000000000000000",
 "timestamp":"2022-06-26T11:14:09Z"
}

برای دریافت سفارش‌های انجام‌شده برای هر یک از بازارها باید برروی کانال SYMBOL@trade سابسکرایب کنید.

اطلاعات زندهٔ بازار

# See "javascript" section.
import { io } from "socket.io-client";

const socket = io("https://api.wallex.ir", {
 transports: ["websocket"],
});

socket.on("connect", () => {

 socket.emit("subscribe", {
  "channel": "USDTTMN@marketCap"
 });

 socket.on("Broadcaster", (channel, data) => {
  if (channel == "USDTTMN@marketCap") {
   console.log(JSON.stringify(data));
  }
 });

});

نمونهٔ پیام دریافتی:

{
 "symbol":"USDTTMN",
 "24h_ch":-1.24,
 "7d_ch":-2.05,
 "24h_volume":"859806.8400000000000000",
 "7d_volume":"8607956.3700000000000000",
 "24h_quoteVolume":"27493903077.3600000000000000",
 "24h_highPrice":"32227.0000000000000000",
 "24h_lowPrice":"31650.0000000000000000",
 "lastPrice":"31653.0000000000000000",
 "lastQty":"94.0900000000000000",
 "bidPrice":"31653.0000000000000000",
 "askPrice":"31704.0000000000000000",
 "lastTradeSide":"BUY",
 "bidVolume":"268856.3300000000000000",
 "askVolume":"289262.0300000000000000",
 "bidCount":345,
 "askCount":378,
 "direction":{
  "SELL":58,
  "BUY":42
 },
 "createdAt":"2020-10-01T00:00:00.000000Z"
}

برای دریافت بروزترین اطلاعات هر یک از بازارها باید برروی کانال SYMBOL@marketCap سابسکرایب کنید.

وال‌گیت

احراز هویت

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "09123456789,
  "password": "P4$$w0rD"
}' 'https://api.wallgate.io/v1/store/oauth/token'

نمونهٔ خروجی:

{
 "data": {
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 31622400,
  "access_token": "{access_token}"
 }
}

با این درخواست می‌توانید احراز هویت انجام دهید:

POST https://api.wallgate.io/v1/store/oauth/token

خروجی

خروجی درخواست شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
token_type رشته نوع توکن
expires_in عدد زمان انقضا
access_token رشته توکن احراز هویت

لیست دسته‌بندی‌ها

curl -X GET -H "Content-Type: application/json" \
'https://api.wallgate.io/v1/store/api/categories'

نمونهٔ خروجی:

{
 "data": [
  {
   "id": 3,
   "title": "گیفت کارت اپل",
   "title_en": "Apple Gift Card",
   "image": "https://api.wallgate.io/v1/store/image/ytKxz02EG00qXMPZ"
  },
  {
   "id": 4,
   "title": "گیفت کارت گوگل پلی",
   "title_en": "GooglePlay Giftcard",
   "image": "https://api.wallgate.io/v1/store/image/NbvMJAjYJ2fV5dga"
  }
 ]
}

با این درخواست می‌توانید لیست دسته‌بندی‌ها را دریافت کنید:

GET https://api.wallgate.io/v1/store/api/categories

خروجی

خروجی درخواست شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
id عدد شناسهٔ یکتای دسته‌بندی
title رشته نام
title_en رشته نام انگلیسی
image رشته تصویر

لیست محصولات

curl -X GET -H "Content-Type: application/json" \
'https://api.wallgate.io/v1/store/api/products?page_size=20&page=1&category=3'

نمونهٔ خروجی:

{
 "data": {
  "total": 136,
  "per_page": 10,
  "current_page": 1,
  "last_page": 14,
  "from": 1,
  "to": 10,
  "data": [
   {
    "product_id": 164,
    "name": "مستر کارت مجازی آمریکایی",
    "image": "https://api.wallgate.io/v1/store/image/dg8CrxtZ56NZzqEu",
    "status": "in_stock",
    "category": {
     "id": 3,
     "title": "گیفت کارت اپل",
     "title_en": "Apple Gift Card",
     "image": "https://api.wallgate.io/v1/store/image/ytKxz02EG00qXMPZ"

    },    
    "variants": [
     {
      "id": 941,
      "title": "۳ دلار",
      "price": 290000,
      "status": "in_stock"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

با این درخواست می‌توانید لیست محصولات را دریافت کنید:

GET https://api.wallgate.io/v1/store/api/products?page_size=20&page=1

برای فیلتر محصولات بر اساس شناسه دسته بندی:

GET https://api.wallgate.io/v1/store/api/products?page_size=20&page=1&category=3

خروجی

خروجی درخواست شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
product_id عدد شناسهٔ یکتای محصول
name رشته نام
status رشته وضعیت
category عدد اطلاعات دسته‌بندی
variants عدد واریانت‌ها

دسته‌بندی:

پارامتر نوع توضیحات
id عدد شناسهٔ یکتای دسته‌بندی
title رشته نام
title_en رشته نام انگلیسی
image رشته تصویر

واریانت‌ها:

پارامتر نوع توضیحات
id عدد شناسهٔ یکتای محصول
title رشته نام
price عدد قیمت
status رشته وضعیت

ثبت سفارش وال‌گیت

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {access_token}" \
-d '{
  "variant_id": 941,
  "qty": 1,
  "account": "USDT" //USDT or TMN,
  "unique_id": "baa51145-22e8-4f13-a25b-421ca20ba298",
  "webhook_url": "https://webhook.site/9de0d858-8572-45b2-b532-138844760755"
}' 'https://api.wallgate.io/v1/store/api/order'

نمونهٔ خروجی:

{
 "data": {
  "order_id": 1,
  "unique_id": "baa51145-22e8-4f13-a25b-421ca20ba298",
  "name": "گیفت کارت استیم آمریکا (1 دلار)",
  "price": 48000,
  "qty": 1,
  "status_code": "pending",
  "card_type": "gift_card"
 }
}

با این درخواست می‌توانید سفارش ثبت کنید:

POST https://api.wallgate.io/v1/store/api/order

خروجی

خروجی درخواست شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
order_id عدد شناسهٔ یکتای سفارش
unique_id رشته (UUID) کد یکتای پیگیری مشتری
name رشته نام آیتم
price عدد قیمت
qty عدد مقدار
status_code رشته وضعیت
card_type رشته نوع کارت

مقادیر status_code:

code وضعیت
pending در انتظار پردازش
processing در حال پردازش
processed پردازش شده
failed پردازش سفارش با خطا مواجه شده
refunded هزینه آیتم بازپرداخت شده

در صورت ارسال مقدار webhook_url و پردازش و خطای سفارش درخواست با متد POST ارسال می‌شود که body درخواست به صورت زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
order_id عدد شناسهٔ یکتای سفارش
unique_id رشته (UUID) کد یکتای پیگیری مشتری
name رشته نام آیتم
price عدد قیمت
qty عدد مقدار
status_code رشته وضعیت
card_type رشته نوع کارت
serials متغیر کدها

اطلاعات سفارش وال‌گیت

curl -X GET -H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {access_token}" \
'https://api.wallgate.io/v1/store/api/order/{unique_id}'

نمونهٔ خروجی:

{
 "data": {
  "order_id": 1,
  "unique_id": "baa51145-22e8-4f13-a25b-421ca20ba298",
  "name": "گیفت کارت استیم آمریکا (1 دلار)",
  "price": 48000,
  "qty": 1,
  "status_code": "processed",
  "card_type": "gift_card",
  "serials": [
   {
    "serial": "ABC543REERT"
   }
  ]
 }
}

با این درخواست می‌توانید یک سفارش را پیگیری کنید:

GET https://api.wallgate.io/v1/store/api/order/{unique_id}

پارامترهای کوئری

پارامتر نوع اجباری توضیحات
unique_id رشته (UUID) بله کد یکتای پیگیری مشتری

خروجی

خروجی درخواست شامل اطلاعات زیر است:

پارامتر نوع توضیحات
order_id عدد شناسهٔ یکتای سفارش
unique_id رشته (UUID) کد یکتای پیگیری مشتری
name رشته نام آیتم
price عدد قیمت
qty عدد مقدار
status_code رشته وضعیت
card_type رشته نوع کارت
serials متغیر کدها

مقادیر status_code:

code وضعیت
pending در انتظار پردازش
processing در حال پردازش
processed پردازش شده
failed پردازش سفارش با خطا مواجه شده
refunded هزینه آیتم بازپرداخت شده

کدها:

گیفت کارت:

پارامتر نوع توضیحات
serial رشته سریال
address رشته آدرس
owner رشته مالک

کارت اعتباری:

پارامتر نوع توضیحات
card_number رشته شماره کارت
expiration رشته تاریخ انقضا
cvv عدد CVV
owner رشته مالک
address رشته آدرس
zipcode رشته کد پستی

کدهای خطا

HTTP STATUS CODE
200 درخواست موفق
400 درخواست اشتباه
401 توکن ارسالی نامعتبر است
402 موجودی کیف پول کافی نیست
403 دسترسی غیر مجاز
404 مسیر فراخوانی شده پیدا نشد
405 متد فراخوانی شده مجاز نیست
409 شناسه سفارش تکراری است
422 مقادیر ارسالی نامعتبر است
429 تعداد درخواست‌ها بیش از حد مجاز
500 سرور در دسترس نیست